ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

2019-ОП-01. 23.05.2019г., Уник .№ в РОП 02208-2019-0001, Обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление по.чл.79,ал.1 т.7 от ЗОП с наименование „Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с.Каменар, общ. Варна и предмет „Предмет на настоящата поръчка е доставка на течно гориво за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с.Каменар, общ. Варна“ Характеристика на горивото: Гориво за отопление – газьол със съдържание на сяра <0,001% или Дизелово гориво за отопление, код по КН27101943 – публикувано на 23.05.2019г., статус : Приключила на 01.04.2021г. 

2017-ОП-01, 29.11.2017г., Уник № в РОП 02208-2017-0001, Обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с наименование „Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с.Каменар, общ.Варна и предмет „Предметът на доставка на гориво за отопление до обекти указани от възложителя на територията на с.Каменар, общ.Варна. Гориво за отопление – газьол със съдържание на сяра < 0,001 %, дизелово гориво, код по КН 27101943– публикувано на 30.11.2017г., статус: Приключила