Проект BG 05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Учебна 2021-2022г. 

Междуучилищна проява -утвърден график от РУО -Варна – изтегли

Описание на междуучилищната проява;

На 09.06.2022г. в ОУ „Добри Войников“ , с.Каменар учениците от  IV клас на ОУ“Добри Войников“ ,с.Каменар -8 бр.  и от ОУ „Отец Паисии“ гр.Варна, 6 бр., включени в допълнително обучение по бълг.език и литература участваха в междуучилищна проява. Учениците  изиграха театралната постановка „Кралството на катаклизмите“. В театралната постановка се разказва за кралско семейство и за избирането на престолонаследник на трона.

Публикувано на 13.09.2021г. 

Избран кандидат за длъжността „Образователен медиатор“ за учебната 2021/2022г , до 30.06.2022г.  – Елка Михайлова Христова, съгласно Протокол № 2 от 14.09.2021г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-619/01.09.2021г.

Допуснат кандидат за длъжността ‘Образователен медиатор“ на етап   събеседване – Елка Михайлова Христова, съгласно Протокол № 1 от 13.09.2021 г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-619/01.09.2021г.

Публикувано на 02.09.2021г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

 1. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране по Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа, религиозна принадлежност, здравословно състояние и сексуална ориентация на кандидатите.
 2. Условие за приемане на работа е наличие на свободно работно място по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“за:
 3. Длъжност: „Образователен медиатор” за учебната 2021-2022г., считано от 15.09.2021г.
 4. Вид на правоотношението: трудов договор, срочен, на пълен работен ден (8ч.), за периода 15.09.2021 – 30.06.2022г. вкл.,
 5. За съответната длъжност могат да кандидатстват всички, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
 6. Процедурата за подбор ще се извърши по ясни и единни правила за подбор с оглед постигане на максимална прозрачност.
 7. Подборът се обявява чрез обявление, което се публикува в сайта на ОУ”Добри Войников”, с-Каменар, общ.Варна
 8. Обявлението съдържа следната информация:
 • Наименование на работодателя: ОУ”Добри Войников”, с.Каменар, общ.Варна;
 • Изисквания към кандидатите:
 • Минимални изисквания за образование- основно, средно или висше
 • Специфични изисквания – владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимата общност, които се обучават в училището;
 • Познаване на характерните социо-културни особености;
 • Умение за работа с деца, ученици и родители от уязвимата група, познаване и съпричастност към проблемите им.
 • Умения да се работи с компютър.
 • Основни задължения и отговорности – планиране и отчитане на възложените от Директора задачи като посредник между семействата, местните общности, учениците и училището с цел съдействие за обхващането и качественото училищно образование на учениците и насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти.
 • Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец;
 • Автобиография(CV) по образец;
 • Копие на документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на продължителността на професионалния опит
 1. Процедурата по подбор включва два етапа – по документи и събеседване.
 2. Документите за участие в процедурата за подбор се подават от 02.09.2021г. до 12.09.2021г. всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч. на втория етаж на сградата в стая 15 при служител „Човешки ресурси”
 3. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Досиетата се архивират след приключване на Проекта.
 4. Допускането на кандидатите се извършва от Комисия за оценка и подбор назначена със заповед на Директора. В комисията се включват председател и двама членове.
 5. Решението на комисията, относно класираните кандидати се обявява на сайта на училището.
 6. На недопуснатите се съобщават съображенията за отказа.
 7. Интервюто с допуснатите кандидати се провежда до 2 дни от обявяването на списъка с допуснатите до него кандидати.
 8. Провеждане на интервю-
 • Структурирано с отворени отговори по предварително изготвен и утвърден въпросник.
 • Начин на представяне: комуникативност; опит с целевата група; познаване на естеството на работа и други.
 1. След приключване на интервюто комисията съставя протокол и обявява решението си на сайта на училището.
 2. Одобреният кандидат се назначава на работа по трудов договор със срок посочен в т.4, като бъде съобразен с условието за регистриране на трудовите договори в ТД на НАП.
 3. За постъпване на работа се изискват следните документи:
 • Лична карта;
 • Копие на документи за придобито образование и квалификация;
 • Трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.
 • Удостоверение за банкова сметка.
 1. Новоназначения служител подписва декларация за спазване на поверителността на личните данни, декларация, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 2. При сключването на трудовия договор лицето се запознава и получава екземпляр от длъжностната характеристика на длъжността, която ще заеме.
 3. За лицето се изготвя трудово досие, в което се вписват и съхраняват всички данни на трудовото правоотношение.
 4. Трудовата книжка се заверява и връща на лицето.
 5. Провеждат се задължителните инструктажи при постъпване на работа.

Учебна 2020-2021г. 

Публикувано на 19.03.2021г. 

Избран кандидат за длъжността „Образователен медиатор“ за учебната 2020/2021г , до 28.08.2021г.  – Елка Михайлова Христова, съгласно Протокол № 4 от 19.03.2021г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-353/15.03.2021г.

Публикувано на 19.03.2021г. 

Допуснат кандидат за длъжността ‘Образователен медиатор“ на етап   събеседване – Елка Михайлова Христова, съгласно Протокол № 3 от 19.03.2021 г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-353/15.03.2021г.

Публикувано на 12.03.2021г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

 1. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране по Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа, религиозна принадлежност, здравословно състояние и сексуална ориентация на кандидатите.
 2. Условие за приемане на работа е наличие на свободно работно място по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“за:
 3. Длъжност: „Образователен медиатор” за учебната 2020-2021г., считано от 23.03.2021г.
 4. Вид на правоотношението: трудов договор, срочен, на пълен работен ден (8ч.), за периода 23.03.2021 – 27.08.2021г. вкл.,
 5. За съответната длъжност могат да кандидатстват всички, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
 6. Процедурата за подбор ще се извърши по ясни и единни правила за подбор с оглед постигане на максимална прозрачност.
 7. Подборът се обявява чрез обявление, което се публикува в сайта на ОУ”Добри Войников”, с-Каменар, общ.Варна
 8. Обявлението съдържа следната информация:
 • Наименование на работодателя: ОУ”Добри Войников”, с.Каменар, общ.Варна;
 • Изисквания към кандидатите:
 • Минимални изисквания за образование- основно, средно или висше
 • Специфични изисквания – владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимата общност, които се обучават в училището;
 • Познаване на характерните социо-културни особености;
 • Умение за работа с деца, ученици и родители от уязвимата група, познаване и съпричастност към проблемите им.
 • Умения да се работи с компютър.
 • Основни задължения и отговорности – планиране и отчитане на възложените от Директора задачи като посредник между семействата, местните общности, учениците и училището с цел съдействие за обхващането и качественото училищно образование на учениците и насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти.
 • Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец;
 • Автобиография(CV) по образец;
 • Копие на документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на продължителността на професионалния опит
 1. Процедурата по подбор включва два етапа – по документи и събеседване.
 2. Документите за участие в процедурата за подбор се подават от 12.03.2021г. до 19.03.2021г. всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч. на втория етаж на сградата в стая 15 при служител „Човешки ресурси”
 3. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Досиетата се архивират след приключване на Проекта.
 4. Допускането на кандидатите се извършва от Комисия за оценка и подбор назначена със заповед на Директора. В комисията се включват председател и двама членове.
 5. Решението на комисията, относно класираните кандидати се обявява на сайта на училището.
 6. На недопуснатите се съобщават съображенията за отказа.
 7. Интервюто с допуснатите кандидати се провежда до 2 дни от обявяването на списъка с допуснатите до него кандидати.
 8. Провеждане на интервю-
 • Структурирано с отворени отговори по предварително изготвен и утвърден въпросник.
 • Начин на представяне: комуникативност; опит с целевата група; познаване на естеството на работа и други.
 1. След приключване на интервюто комисията съставя протокол и обявява решението си на сайта на училището.
 2. Одобреният кандидат се назначава на работа по трудов договор със срок посочен в т.4, като бъде съобразен с условието за регистриране на трудовите договори в ТД на НАП.
 3. За постъпване на работа се изискват следните документи:
 • Лична карта;
 • Копие на документи за придобито образование и квалификация;
 • Трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.
 • Удостоверение за банкова сметка.
 1. Новоназначения служител подписва декларация за спазване на поверителността на личните данни, декларация, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 2. При сключването на трудовия договор лицето се запознава и получава екземпляр от длъжностната характеристика на длъжността, която ще заеме.
 3. За лицето се изготвя трудово досие, в което се вписват и съхраняват всички данни на трудовото правоотношение.
 4. Трудовата книжка се заверява и връща на лицето.
 5. Провеждат се задължителните инструктажи при постъпване на работа.

Публикувано на 30.09.2020г..

Избран кандидат за длъжността „Образователен медиатор“ за учебната 2020/2021г – Албена Валентинова Филипова, съгласно Протокол № 2 от 29.09.2020г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-4/16.09.2020г.

Публикувано на 29.09.2020г.:

Допуснат кандидат за длъжността ‘Образователен медиатор“ на етап   събеседване – Албена Валентинова Филипова, съгласно Протокол № 1 от 28.09.2020г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-4/16.09.2020г.

Публикувано на 15.09.2020г.:

          ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

 1. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране по Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“ се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа, религиозна принадлежност, здравословно състояние и сексуална ориентация на кандидатите.
 2. Условие за приемане на работа е наличие на свободно работно място по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за:
 3. Длъжност: „Образователен медиатор” за учебната 2020-2021г., считано от 01.10.2020г.
 4. Вид на правоотношението: трудов договор, срочен, на пълен работен ден (8ч.), за периода 01.10.2020 – 27.08.2021г. вкл.,
 5. За съответната длъжност могат да кандидатстват всички, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
 6. Процедурата за подбор ще се извърши по ясни и единни правила за подбор с оглед постигане на максимална прозрачност.
 7. Подборът се обявява чрез обявление, което се публикува в сайта на ОУ”Добри Войников”, с-Каменар, общ.Варна
 8. Обявлението съдържа следната информация:
 • Наименование на работодателя: ОУ”Добри Войников”, с.Каменар, общ.Варна;
 • Изисквания към кандидатите:
 • Минимални изисквания за образование- основно, средно или висше
 • Специфични изисквания – владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимата общност, които се обучават в училището;
 • Познаване на характерните социо-културни особености;
 • Умение за работа с деца, ученици и родители от уязвимата група, познаване и съпричастност към проблемите им.
 • Умения да се работи с компютър.
 • Основни задължения и отговорности – планиране и отчитане на възложените от Директора задачи като посредник между семействата, местните общности, учениците и училището с цел съдействие за обхващането и качественото училищно образование на учениците и насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти.
 • Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец;
 • Автобиография(CV) по образец;
 • Копие на документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на продължителността на професионалния опит
 1. Процедурата по подбор включва два етапа – по документи и събеседване.
 2. Документите за участие в процедурата за подбор се подава от 16.09.2020г. до 25.09.2020г. всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч. на втория етаж на сградата в стая 15 при служител „Човешки ресурси”
 3. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Досиетата се архивират след приключване на Проекта.
 4. Допускането на кандидатите се извършва от Комисия за оценка и подбор назначена със заповед на Директора. В комисията се включват председател и двама членове.
 5. Решението на комисията, относно класираните кандидати се обявява на сайта на училището.
 6. На недопуснатите се съобщават съображенията за отказа.
 7. Интервюто с допуснатите кандидати се провежда до 2 дни от обявяването на списъка с допуснатите до него кандидати.
 8. Провеждане на интервю-
 • Структурирано с отворени отговори по предварително изготвен и утвърден въпросник.
 • Начин на представяне: комуникативност; опит с целевата група; познаване на естеството на работа и други.
 1. След приключване на интервюто комисията съставя протокол и обявява решението си на сайта на училището.
 2. Одобреният кандидат се назначава на работа по трудов договор със срок посочен в т.4, като бъде съобразен с условието за регистриране на трудовите договори в ТД на НАП.
 3. За постъпване на работа се изискват следните документи:
 • Лична карта;
 • Копие на документи за придобито образование и квалификация;
 • Трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.
 • Удостоверение за банкова сметка.
 1. Новоназначения служител подписва декларация за спазване на поверителността на личните данни, декларация, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 2. При сключването на трудовия договор лицето се запознава и получава екземпляр от длъжностната характеристика на длъжността, която ще заеме.
 3. За лицето се изготвя трудово досие, в което се вписват и съхраняват всички данни на трудовото правоотношение.
 4. Трудовата книжка се заверява и връща на лицето.
 5. Провеждат се задължителните инструктажи при постъпване на работа.

Учебна 2019-2020г. 

Публикувано на 27.09.2019г..

Избран кандидат за длъжността „Образователен медиатор“ за учебната 2019/2020г – Албена Валентинова Филипова, съгласно Протокол № 2 от 26.09.2019г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-9/19.09.2019г.

Публикувано на 25.09.2019г.:

Допуснат кандидат за длъжността ‘Образователен медиатор“ на етап   събеседване – Албена Валентинова Филипова, съгласно Протокол № 1 от 25.09.2019г. на Комисия за подбор и оценка назначена със Заповед № РД 09-9/19.09.2019г.

Публикувано на 16.09.2019г.:

В изпълнение на Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, ОУ”Добри Войников”, с.Каменар, общ.Варна, за реализиране на дейностите по чл.69 ал. 2  и във връзка с чл. 70 от Указания за изпълнение на дейностите по проекта   определя следната:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

 1. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа, религиозна принадлежност, здравословно състояние и сексуална ориентация на кандидатите.
 2. Условие за приемане на работа е наличие на свободно работно място по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за:
 3. Длъжност: „Образователен медиатор” за учебната 2019-2020г., считано от 01.10.2019г.
 4. Вид на правоотношението: трудов договор, срочен, на пълен работен ден (8ч.), за периода 01.10.2019 – 14.09.2020г. вкл.,
 5. За съответната длъжност могат да кандидатстват всички, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
 6. Процедурата за подбор ще се извърши по ясни и единни правила за подбор с оглед постигане на максимална прозрачност.
 7. Подборът се обявява чрез обявление, което се публикува в сайта на ОУ”Добри Войников”, с-Каменар, общ.Варна
 8. Обявлението съдържа следната информация:
 • Наименование на работодателя: ОУ”Добри Войников”, с.Каменар, общ.Варна;
 • Изисквания към кандидатите:
 • Минимални изисквания за образование- основно, средно или висше
 • Специфични изисквания – владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимата общност, които се обучават в училището;
 • Познаване на характерните социо-културни особености;
 • Умение за работа с деца, ученици и родители от уязвимата група, познаване и съпричастност към проблемите им.
 • Умения да се работи с компютър.
 • Основни задължения и отговорности – планиране и отчитане на възложените от Директора задачи като посредник между семействата, местните общности, учениците и училището с цел съдействие за обхващането и качественото училищно образование на учениците и насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти.
 • Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец;
 • Автобиография(CV) по образец;
 • Копие на документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на продължителността на професионалния опит
 1. Процедурата по подбор включва два етапа – по документи и събеседване.
 2. Документите за участие в процедурата за подбор се подава от 16.09.2019г. до 24.09.2019г. всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч. на втория етаж на сградата в стая 15 при служител „Човешки ресурси”
 3. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Досиетата се архивират след приключване на Проекта.
 4. Допускането на кандидатите се извършва от Комисия за оценка и подбор назначена със заповед на Директора. В комисията се включват председател и двама членове.
 5. Решението на комисията, относно класираните кандидати се обявява на сайта на училището.
 6. На недопуснатите се съобщават съображенията за отказа.
 7. Интервюто с допуснатите кандидати се провежда до 2 дни от обявяването на списъка с допуснатите до него кандидати.
 8. Провеждане на интервю-
 • Структурирано с отворени отговори по предварително изготвен и утвърден въпросник.
 • Начин на представяне: комуникативност; опит с целевата група; познаване на естеството на работа и други.
 1. След приключване на интервюто комисията съставя протокол и обявява решението си на сайта на училището.
 2. Одобреният кандидат се назначава на работа по трудов договор със срок посочен в т.4, като бъде съобразен с условието за регистриране на трудовите договори в ТД на НАП.
 3. За постъпване на работа се изискват следните документи:
 • Лична карта;
 • Копие на документи за придобито образование и квалификация;
 • Трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.
 • Удостоверение за банкова сметка.
 1. Новоназначения служител подписва декларация за спазване на поверителността на личните данни, декларация, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 2. При сключването на трудовия договор лицето се запознава и получава екземпляр от длъжностната характеристика на длъжността, която ще заеме.
 3. За лицето се изготвя трудово досие, в което се вписват и съхраняват всички данни на трудовото правоотношение.
 4. Трудовата книжка се заверява и връща на лицето.
 5. Провеждат се задължителните инструктажи при постъпване на работа.

График за провеждане на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2018-2019г. – Заповед РД 09-301/03.05.2019г.

Промяна на графика за провеждане на дейностите по проект BG05M2OP 001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2018-2019г. – Заповед РД 09-368/04.06.2019г.