Проект BG05M2OP001-5.001-5.001-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

  

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проектът е на обща стойност 109 562 641,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес иприобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от
разстояние в електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на
преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на
иновативни методи на преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в
образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в
семейната среда.
Допустими дейности
 Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученициза обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения заобучение от разстояние в електронна среда.
 Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията имза преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на уменияза работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно
съдържание и др.).
 Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда 

Линк към информационната система на проекта: https://react.mon.bg/