Документи по поръчка 2019-ОП-01

Обявление за приключване на  договор за  обществена поръчка  – https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1011004

Обявление за възложената поръчка в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 335 091 в брой S136/17.07.2019г. 

Обявление за възложена поръчка Вх.№ в АОП 922173/15.07.2019г.  – публикувано на 15.07.2019г. 

Борсов договор №531 от 25.06.2019г.  – публикувано на 15.07.2019г. 

Решение за откриване на процедура Рег.  № 913214/23.05.2019г. в АОП –  публикувано на 23.05.2019г. 

Пазарни консултации – Определяне на прогнозна стойност на доставката, бюлетин на „Литекс“АД – тук