Проекти и Програми

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект  BG05M2OP001-2.004-0004   „Твоят час“

Проект Step-In

1.Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“ 

  • ИИД клуб „Арт -студио“
  • ИИД секция „Футбол“

Проект „Аз уча и говоря бълг.език в училище” по Общинска програма „Образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2015г”

Проект „Училищният двор – място за игра“ по Проект на Община Варна за подобряване на условията на отдих в прилежащите училищни дворове“ – 2015г.

4.Национална програма „Училището –   желана територия на учениците“ – модул “ Подкрепа на целодневното обучение на учениците на начален етап “

5.Национална програма „ИКТ в училище“

zapowed zapowed

заповед_спортен_календар

СПОРТЕН КАЛЕНДАР