Проект „Твоят час“

Logo_Tvoja_chas_ESLogo_Tvoja_chas_nadpis

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Интернет сайт на електронната платформа на проекта : http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx

Интернет сайт на информационната система на проекта: https://tchas2.mon.bg/actions/login

Анкетна карта (Приложение 4) – за занимания по интереси – http://tchas2.mon.bg/download/documents/Application_04.pdf

Индивидуална образователна карта (Приложение 5) – за обучителни затруднения – http://tchas2.mon.bg/download/documents/Application_05.pdf

Проучване на степента на удовлетвореност:

Анкета за ученици : http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родители: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членове на Съвета „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

В ОУ „Добри Войников“, с.Каменар  съгласно приетата Училищна програма „Твоят час“ за учебната 2017/2018г. са формирани 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения с общо 60 ученика, и 4 групи за занимания по интереси с общо 82 ученика.

Снимков материал 2017-2018г.:

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „Уча,за да знам“ – учебна 2017/18г.

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „Уча български език“ – учебна 2017/18 г.

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „В света на знанията“ – учебна 2017/18г.

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „В света на книгите“ – учебна 2017/18г. 

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения “ Заедно учим български език“ – учебна 2017/18г. 

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „Математиката – забавна и полезна“ – учебна 2017/18г.

Група за занимания по интереси „Приложни изкуства и арт – занимания“ – учебна 2017/18г.

Група за занимания по интереси „Моята любима игра-футбол“ – учебна 2017/18г.

Група за занимания по интереси „Мама и татко са страхотни учители“

Група за занимания по интереси „Фолклор на ромския етнос“ 

В ОУ „Добри Войников“, с.Каменар  съгласно приетата Училищна програма „Твоят час“ за учебната 2016/2017г. са формирани 7 групи за преодоляване на обучителни затруднения с общо 70 ученика, и 4 групи за занимания по интереси с общо 99 ученика.

Снимков материал 2016-2017г.:

Група за  дейности  за преодоляване на обучителни затруднения „Уча, за да знам“

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения  „Уча български език“

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „В света на знанията“

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „В света на книгите“

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „Заедно учим български език“

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „Математиката -забавна и полезна“

Група за дейности за преодоляване на обучителни затруднения „Пропустил-наверстай“

Група за дейности по интереси „Моят час е изкуство“

Група за дейности по интереси „Приложни изкуства и арт-занимания“

Група за дейности по интереси „Чудният свят на танците“

Група за дейности по интереси “ Моята любима игра – футбол“