Документация по чл.175 и чл.263 от ЗПУО

Учебна 2023/2024г.

Стратегия за развитие на ОУ „Добри Войников“ за периода 2023-2028г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за учебната2023/24г.

Годишен комплексен план за учебната 2023/24г.

Училищни учебни планове за учебната 2023/24г.

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ“Добри Войников“,с.Каменар

Форми на обучение, приети на педагогическия съвет- дневна

Учебна 2022/2023г.

Стратегия за развитие на училището от 2021 до 2025г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за 2022/23г

Годишен комплексен план за учебната 2022/2023г.

Училищни учебни планове I-VII клас за учебната 2022/23г

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ „Добри Войников“ за учебната 2022/2023г

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебна 2022/2023г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за уч. 2022/23г.

Организация на учебния ден за учебната 2022/2023г.

Учебна 2021/2022 г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за 2021/22г.

Годишен комплексен план за учебната 2021/2022г.

Училищни учебни планове I-VII клас за учебната 2021/22г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебна 2021/2022г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за уч. 2021/22г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ „Добри Войников“ за учебната 2021/2022г

Организация на учебния ден за учебната 2021/22г.

Форма на обучение – дневна

Учебна 2020/2021г.

Стратегия за развитие на ОУ „Добри Войников“ за периода 2016-2020г. (вкл. Програма за Подготвителна група)

Годишен комплексен план за учебната 2020-2021г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за 2020-2021г.

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2020-2021г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2020-2021г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище -уч.2020-2021г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ „Добри Войников“ за учебната 2020-2021г.

Организация на учебния ден за учебната 2020-2021г.

Форма на обучение – дневна

График за провеждане на консултации от учителите в ПЕ – съгласно Заповед РД 09-9/16.09.2020г.

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен алгоритъм за преминаване от присъствена форма на обучение към неприсъствена – обучение в електронна среда от разстояние за учебната 2020-2021г.

Учебна 2019-2020

Стратегия за развитие на ОУ „Добри Войников“ за периода 2016-2020г. (вкл. Програма за Подготвителна група)

Годишен комплексен план за учебната 2019-2020г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за 2019-2020г.

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2019-2020г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2019-2020г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ „Добри Войников“ за учебната 2019-2020г.

Форма на обучение – дневна

Седмично разписание на учебните часове в ОУ „Добри Войников“ за първи учебен срок на учебната 2019/2020г.

Организация на учебния ден за учебната 2019-2020г.

График за провеждане на консултации от учителите в ПЕ – съгласно Заповед РД 09-39/02.10.2019г.

Учебна 2018-2019

Стратегия за развитие на ОУ „Добри Войников“ за периода 2016-2020г. (вкл. Програма за Подготвителна група)

Годишен комплексен план за учебната 2018-2019г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за учебната 2018/19г.

Училищни учебни планове 1-7 клас за учебната 2018/19 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2018/19г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за уч.2018-2019г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за уч.2018/19г.

Етичен кодекс на училищната общност

Форма на обучение – дневна

Учебна 2017-2018 година

Годишен комплексен план за учебната 2017/18г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за учебната 2017/2018г.

Училищни учебни планове – I – VII клас –  за  уч. 2017/2018г.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2017/2018г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за уч.2017/2018г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за уч.2017/2018г.

Етичен кодекс на училищната общност

Учебна 2016-2017г.

Правилник за дейността на ОУ „Добри Войников“ за уч. 2016/17г.

Правилник за дейността на Подг.група в ОУ „Добри Войников“ за уч. 2016/17г.

Годишен комплексен план за уч. 2016/17г.

Спортен календар на ОУ „Добри Войников“ за уч. 2016/17

Училищен учебен план – I -VIII клас – за уч. 2016/2017г.

>>Учебни програми по ЗИП,СИП и факултативни  – I-VIII клас – за уч.2016/17г.

Мерки за повишаване качеството на образованието – уч. 2016/17

Училищна програма за превенция на ранното напускане за учебната 2016/2017г.

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2016/2017г.

Етичен кодекс

Дневен режим за учебната 2016/17г.