Проект „Аз уча и говоря бълг.език в училище“

Проект „Аз уча и говоря бълг.език в училище” по Общинска програма „Образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2015г”

Времетраене: 20.04.2015г – 26.10.2015г.

Целева група : 30 деца от подготвителната група и 30 ученика от първи клас. Разделени на групи по 15 бр. за учебната 2014/15 и учебната  2015/16.

Основна цел: създаване на условия и възможности за подпомагане усвояването на говоримия български език  от децата от ПГ и учениците от I-ви клас, чрез надграждане на знанията и уменията на учениците по учебната програма по бълг.език и роден край

Очаквани резултати: Децата и учениците да усвоят бълг. език така,  че да се адаптират по –лесно към училищната среда  и да могат да овладяват по-добре преподаваното учебно съдържание с цел повишаване на тяхната образователна успевяемост.