Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – https://oud.mon.bg/

За учебната 2019-2020г.  (с продължение в учебна 2020/21г. заради епидемията от  COVID-19) w училището е сформирана една група – клуб по интереси „Моят приятел компютъра“ с 11 ученици от III а и IV клас.

Целта е: Придобиване на първоначални знания  и умения при учениците от началния етап за работа с компютър. Усвояване на определен алгоритъм за работа с компютърна система. Добиване на представа за възможностите и различните сфери на приложение на компютърните системи. Използвайки новите технологии, под формата на игра учениците да подобряват правописа , комуникативните си умения, обогатяват речника си.

Очаквани резултати:

Създаване на умения за работа с компютър. Използване на придобитите знания в областта на ИТ за повишаване на резултатите в образователния процес. Овладяване на първоначални умения за работа в компютърна система . Повишаване на комуникативната култура и провокиране на интерес към информационните технологии, Придобиване на навици за ползване компютърната система и на ресурса на глобалната мрежа за подготовка и по другите учебни предмети. Формиране на траен интерес и позитивно отношение към ученето.