Проект „Подкрепа за успех“

В изпълнение на Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, ОУ”Добри Войников”, с.Каменар, общ.Варна, за реализиране на дейностите по чл.69 ал. 2  и във връзка с чл. 70 от Указания за изпълнение на дейностите по проекта   определя следната:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

 1. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа, религиозна принадлежност, здравословно състояние и сексуална ориентация на кандидатите.
 2. Условие за приемане на работа е наличие на свободно работно място по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за:
 3. Длъжност: „Образователен медиатор” за учебната 2019-2020г., считано от 01.10.2019г.
 4. Вид на правоотношението: трудов договор, срочен, на непълен работен ден (5ч.), за периода 01.10.2019 – 29.05.2020г. вкл., общо не по- малко от 814 работни часа.
 5. За съответната длъжност могат да кандидатстват всички, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
 6. Процедурата за подбор ще се извърши по ясни и единни правила за подбор с оглед постигане на максимална прозрачност.
 7. Подборът се обявява чрез обявление, което се публикува в сайта на ОУ”Добри Войников”, с-Каменар, общ.Варна
 8. Обявлението съдържа следната информация:
 • Наименование на работодателя: ОУ”Добри Войников”, с.Каменар, общ.Варна;
 • Изисквания към кандидатите:
 • Минимални изисквания за образование- основно, средно или висше
 • Специфични изисквания – владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимата общност, които се обучават в училището;
 • Познаване на характерните социо-културни особености;
 • Умение за работа с деца, ученици и родители от уязвимата група, познаване и съпричастност към проблемите им.
 • Умения да се работи с компютър.
 • Основни задължения и отговорности – планиране и отчитане на възложените от Директора задачи като посредник между семействата, местните общности, учениците и училището с цел съдействие за обхващането и качественото училищно образование на учениците и насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти.
 • Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец;
 • Автобиография(CV) по образец;
 • Копие на документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на продължителността на професионалния опит
 1. Процедурата по подбор включва два етапа – по документи и събеседване.
 2. Документите за участие в процедурата за подбор се подава от 16.09.2019г. до 24.09.2019г. всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч. на втория етаж на сградата в стая 15 при служител „Човешки ресурси”
 3. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Досиетата се архивират след приключване на Проекта.
 4. Допускането на кандидатите се извършва от Комисия за оценка и подбор назначена със заповед на Директора. В комисията се включват председател и двама членове.
 5. Решението на комисията, относно класираните кандидати се обявява на сайта на училището.
 6. На недопуснатите се съобщават съображенията за отказа.
 7. Интервюто с допуснатите кандидати се провежда до 2 дни от обявяването на списъка с допуснатите до него кандидати.
 8. Провеждане на интервю-
 • Структурирано с отворени отговори по предварително изготвен и утвърден въпросник.
 • Начин на представяне: комуникативност; опит с целевата група; познаване на естеството на работа и други.
 1. След приключване на интервюто комисията съставя протокол и обявява решението си на сайта на училището.
 2. Одобреният кандидат се назначава на работа по трудов договор със срок посочен в т.4, като бъде съобразен с условието за регистриране на трудовите договори в ТД на НАП.
 3. За постъпване на работа се изискват следните документи:
 • Лична карта;
 • Копие на документи за придобито образование и квалификация;
 • Трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.
 • Удостоверение за банкова сметка.
 1. Новоназначения служител подписва декларация за спазване на поверителността на личните данни, декларация, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 2. При сключването на трудовия договор лицето се запознава и получава екземпляр от длъжностната характеристика на длъжността, която ще заеме.
 3. За лицето се изготвя трудово досие, в което се вписват и съхраняват всички данни на трудовото правоотношение.
 4. Трудовата книжка се заверява и връща на лицето.
 5. Провеждат се задължителните инструктажи при постъпване на работа.

График за провеждане на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2018-2019г. – Заповед РД 09-301/03.05.2019г.

Промяна на графика за провеждане на дейностите по проект BG05M2OP 001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2018-2019г. – Заповед РД 09-368/04.06.2019г.