Училищна документация

График за консултации на учителите по учебни предмети за учебната 2023/24г.
Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в ОУ „Добри Войников“, с.Каменар
Кратки правила за оказване на първа помощ
Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ОУ „Добри Войников“
 Насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Списък на лицензирани доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства.

Спортен календар на ОУ „Добри Войников“ за учебната 2015/16г.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР