Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги -образование

1.1 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – описание -стр.1-2, заявления – стр.12-14

1.2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища – описание- стр.2-4, заявление -стр.15-16

1.3 Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием – описание – стр.5-7

1.4 Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием – описание – стр. 7-9

1.5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединение училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием – описание – стр.10-11

1.6 Издаване на диплома за средно образование – описание

1.7 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – описание

1.8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – описание

1.9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степе на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – описание и заявление 

1.10 Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация – описание

1.11 Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация – описание и заявление

1.12 Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация / влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/- описание и заявление

1.13 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – описание

1.14 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията завършване на клас, етап или основна степен на образование – описание и заявление

1.15 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите – описание

1.16 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава – описание

1.17 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година – описание и заявление

Телефони за контакт: 0877837260 – училище, 0877475564 – технически секретар